destek@sayedraterapi.com
destek@sayedraterapi.com

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Aydınlatma Metni


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU

SAYEDRA BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra "KVKK" olarak anılacaktır) ve sair mevzuatlar uyarınca "Veri Sorumlusu" olup, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan kapsamda ve KVKK uyarınca mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir. Bununla birlikte, şirketimizin aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden tarafımıza ulaşmanız mümkündür.

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEK?

Aşağıda belirtilen veri kategorisindeki kişisel verileriniz KVKK Madde 4.'de belirtilen genel ilkeler çerçevesinde ve KVKK Madde 5 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları ile KVKK Madde 6 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları kapsamında karşılarında açıklanan işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir:

Veri KategorisiVeri işleme amaçlarıHukuki Sebep
İletişim
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşmenin İfası
İletişim
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi *
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Açık Rıza
Sağlık Verisi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Açık Rıza

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEK?

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni'nin 2. Maddesinde yer alan amaçlarla, başta T.C. Anayasası ve KVKK olmak üzere, mevzuata uygun olarak, KVKK'nın 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükmü çerçevesinde Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları olan alıcı gruplarına yurtiçinde aktarılabilir. * İletişim yöntemlerinden sunucuları yurtdışında bulunan iletişim hizmetini seçerseniz yurtdışına veri aktarımı olacağından söz konusu aktarım faaliyeti KVKK'nın 5. Maddesi'nin 1. fıkrası na dayanarak gerçekleşecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni'nin 2. Maddesinde yer verilen amaçlar doğrultusunda ve 3. Maddesinde yer verilen alıcı gruplarına KVKK'nın 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen şekilde; Açık Rıza Alınması hukuki sebeplerine dayanarak elektronik ortamlarda toplamakta, işlemekte ve muhafaza etmektedir.

KVKK'NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ VE BAŞVURUNUZ

Kişisel Verilerinizin sahibi olarak KVKK uyarınca "ilgili kişi" sıfatına haizsiniz. KVKK'nın 11. Maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, KVKK Madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu çerçevede, KVKK'nın 11. Maddesinde ilgili kişilere tanınan haklar kapsamında, bahse konu haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, şirketimiz, talebin niteliğine göre başvurunuzu en geç otuz gün içerisinde en kısa sürede sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin tarafınızdan alınabileceği hususunu da ayrıca bildiririz. Başvurunuza, şirketimiz tarafından KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında tüm sorumluluklarımıza uyarak, tüm şekli ve usuli şartlar sağlanarak cevap verilecektir.

KVKK'nın 11. Maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma doğrultusundaki talebinizi güvenli elektronik imza, mobil imza ile sistemlerimizde kayıtlı bulunan destek@sayedraterapi.com elektronik posta adresini kullanmak suretiyle elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.